Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 

Spoločnosť W.T.A. Mapping, a.s., so sídlom Svätopluková 28, 90201 Pezinok, IČO: 46179739, zapísaná v Obchodno registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 5451/B, (ďalej len „predávajúci“) v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 písm. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa[1], ustanovením § 3 ods. 1 písm. t) Zákona o zmluvách uzavretých na diaľku[2], informuje prostredníctvom tejto informácie spotrebiteľov, ktorí majú s predávajúcim uzavretú spotrebiteľskú zmluvu („spotrebiteľ“), o možnosti a podmienkach riešenia sporu vyplývajúceho z takejto spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho s takouto spotrebiteľskou zmluvou, prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov[3]. Informácie uvedené nižšie majú výlučne informatívny charakter. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť alebo správnosť informácií uvedených na webových sídlach tretích strán.

 

Právo spotrebiteľa podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu

Cieľom alternatívneho riešenia sporov je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ a predávajúci. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov po tom, ako sa na predávajúceho obrátil so žiadosťou o nápravu, ak nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva a predávajúci na túto jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Pred podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu sa spotrebiteľ môže na predávajúceho obrátiť, vrátane podania žiadosti o nápravu, prostredníctvom:

a)      adresy elektronickej pošty info@okuliare.org,

b)      telefonicky na tel. čísle +421 949 06 06 06,

c)      písomne na adrese: W.T.A. Mapping, a.s., Brusnicová 7, 900 25 Chorvátsky Grob.

 

Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej alebo elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej stránke príslušného subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Právo obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia („SOI“) pre spotrebiteľské zmluvy uzavreté medzi spotrebiteľom a predávajúcim alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnenom na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky („MH SR“) v časti https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela.

 

V prípade spotrebiteľských zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v zmysle Zákona o zmluvách uzavretých na diaľku má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom Európskej platformy na riešenie sporov on-line na internetovej stránke Európskej komisie v časti https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_sk.

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý subjekt alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 

Dĺžka alternatívneho riešenia sporu

Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane, pričom o tejto skutočnosti a dôvodoch je povinný bezodkladne informovať strany sporu.

 

Náklady súvisiace s alternatívnym riešením sporu

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov, je bezodplatné. Oprávnené právnické osoby uvedené v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom MH SR, môžu požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu vo výške maximálne 5 eur vrátane DPH, iné platby sú zakázané. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.[1] Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

[2] Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o zmluvách uzavretých na diaľku“).

[3] Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).