Reklamačný poriadok

Spoločnosť W.T.A. Mapping, a.s., so sídlom Svätopluková 28, 90201 Pezinok, IČO: 46179739, zapísaná v Obchodno registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 5451/B, (ďalej len „preávajúci“) vydáva v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa[1] a Zákona o zmluvách uzavretých na diaľku[2], tento Reklamačný poriadok, ktorý sa vzťahuje na reklamáciu služieb, ktorých predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.okuliare.org.

I.                   Reklamácie

 

1.         Reklamáciou je podanie kupujúceho adresované predávajúcemu, ktorým sa kupujúci domáha zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bezodkladne a podľa platného Reklamačného poriadku.

2.         Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predajcu www.okuliare.org (ďalej len „webová stránka predávajúceho“).

3.         Reklamačný poriadok sa vzťahuje na každý tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke predávajúceho.

4.         Z podanej reklamácie musí byť zrejmé najmä:

a)       označenie kupujúceho, ktorý reklamáciu podáva,

b)      predmet reklamácie, označenie/identifikácia reklamovaného tovaru a identifikácia a číslo objednávky,

c)       dátum podania reklamácie a podpis kupujúceho ak sa reklamácia uplatňuje poštou

5.         Reklamáciu má kupujúci právo uplatniť vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie, ktorý sa nachádza na webovej stránke predávajúceho.

6.         Vybavenie reklamácie sa vzťahuje výhradne chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

7.         Ak reklamačný formulár neobsahuje náležitosti potrebné na vybavenie reklamácie a predávajúci vie identifikovať kupujúceho, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty na doplnenie reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Ak kupujúci reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým kupujúci preukázateľne poskytne potrebné informácie predávajúcemu.

8.         Predávajúci vedie evidenciu o uplatnených reklamáciách.

 

II.                 Zodpovednosť za vady tovaru a záručná doba

 

1.         Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je z tohto dôvodu povinný vykonať kontrolu tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád tovaru existujúcich pri prevzatí tovaru len ak preukáže, že dotknuté vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

2.         Kupujúci nemá právo uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

3.         Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená pre tovar dlhšia záručná doba, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho v rámci záručnej doby zodpovednosť za vady predávajúcim dodaného tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva a príslušnej dokumentácie predávajúcemu, spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení tovaru.

4.         Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

5.         Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené bežným používaním. Kratšiu životnosť tovaru v dôsledku bežného opotrebenia tovaru nemožno považovať za vadu a nie je možné ju reklamovať.

 

III.              Podmienky a spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie

 

1.         Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že zašle tovar na adresu W.T.A. Mapping, a.s., Brusnicová 7, 900 25 Chorvátsky Grob poštovou prepravou alebo iným doručovateľom, a zároveň vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý doručí predávajúcemu spoločne so zaslaným reklamovaným tovarom, alebo samostatne prostredníctvom e-mailu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie pri tovare, ktorý sa dá objektívne doručiť a doručuje sa predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)         doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu;

b)        doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

 

2.         Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nemá povinnosť prevziať. 

3.         Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba v konkrétnom prípade neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).  Po fyzickom prevzatí zásielky bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

4.         Predávajúci alebo určená osoba[3] vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je predávajúci alebo určená osoba povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ustanovenia § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci doručí potvrdenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.         Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.         O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom, a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.         Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.         Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.         Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)         nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru,

b)        neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c)         uplynutím záručnej doby tovaru,

d)        mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e)         používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)         neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)        poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie, inej príslušnej dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h)        poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)          poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j)          neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k)        zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

10.     V prípade, ak tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, kupujúci je oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru mal vedomosť o rozpore s kúpnou zmluvou alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

11.     Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)         odstránením vady reklamovaného a odovzdaním opraveného tovaru,

b)        výmenou reklamovaného tovaru alebo jeho súčasti, ak sa vada týka len súčasti tovaru,

c)         vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)        vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)         písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)         odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12.     Predávajúci je povinný o určení spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo inej doručovacej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

13.     V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie je možné uplatniť na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne vo vzťahu k novému tovaru plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

14.     Kupujúci je oprávnený v rámci záručnej doby žiadať od predávajúceho bezplatné odstránenie vady tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadať namiesto odstránenia vady výmenu tovaru len vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

15.     Pokiaľ ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude reklamácia vybavená bezplatným odstránením vady bez zbytočného odkladu alebo výmenou vadného tovaru za bezvadný.

16.     Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, o opätovne sa vyskytujúcu totožnú vadu, alebo o väčší počet rôznych vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, kupujúci má právo na výmenu veci  alebo na odstúpenie od zmluvy.

17.     Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, považuje výskyt viac ako troch rôznych vád súčasne.

 

IV.              Záverečné ustanovenia

 

1.         Vo veciach, ktoré nie sú výslovne upravené týmto Reklamačným poriadkom, resp. platnými všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho alebo inými platnými podmienkami predaja tovaru alebo kúpnou zmluvou, sa uplatnia na vec sa vzťahujúce ustanovenia príslušných právnych predpisov.

2.         Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 15.3.2021.

3.         Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto Reklamačného poriadku.

 [1] Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

[2] Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o zmluvách uzavretých na diaľku“). 

[3] Určenou osobou sa má na mysli určená osoba v zmysle § 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa.