Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a pojmy

1.       Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru kupujúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.       Na účely týchto Obchodných podmienok sa pod nižšie uvedenými pojmami rozumie nasledovné:

2.1.    Predávajúcim spoločnosť W.T.A. Mapping, a.s., so sídlom Svätopluková 28, 90201 Pezinok, IČO: 46179739, DIČ: 2023258072, IČ DPH: SK2023258072, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 5451/B, (ďalej len "predávajúci")

 

Kontaktné údaje predávajúceho :
mail:                           info@okuliare.org
telefón:                      +421 949 06 06 06

poštová adresa:           W.T.A. Mapping, a.s., Brusnicová 7, 900 25 Chorvátsky Grob


Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK19 0200 0000 0037 9226 1359

 

2.2.    Internetovou stránkou elektronického obchodu predávajúceho internetová stránka www.okuliare.org. (ďalej aj ako „internetový obchod“)

2.3.    Kupujúcim  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá za účelom kúpy tovarov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu.

2.4.    Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, je spotrebiteľskou zmluvou uzavretou v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.5.    Objednávkou je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2.6.    Uzatvorením kúpnej zmluvy je okamihom potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.7.    Tovarom sú jednotlivé položky umiestnené, zobrazované a špecifikované na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktoré sú určené na predaj kupujúcemu. Každá prezentácia tovaru umiestnená na internetovej stránke elektronického obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci v prípade nedostupnosti tovaru nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

2.8.    Orgánom dozoru:

 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

 Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava

 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 tel. č.: 02/ 58272 172-3             

 fax č.: 02/ 58272 170 e-mail: ba@soi.sk

 

3.       Kupujúci uvádza za účelom zadania objednávky tovaru svoje meno, priezvisko, dátum narodenia/IČO, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

4.       Kupujúci označením príslušného poľa pred odoslaním objednávky  potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že súhlasí s tým, aby sa ustanovenia týchto obchodných podmienok vzťahovali na zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy, ktorá bude v prípade potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho uzavretá.

5.       Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a ustanoveniami týchto obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia obsiahnuté v kúpnej zmluve, avšak tieto nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.       Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude v prípade dopytu kupujúceho overená zo strany predávajúceho. 

 

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1.       Kúpna zmluva sa uzatvára na návrh kupujúceho (objednávka). Kupujúci môže predávajúcemu adresovať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy nasledovnými spôsobmi:

1.1.    e-mailovou správou kupujúceho zaslanej predávajúcemu;

1.2.    prostredníctvom kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;

1.3.    telefonickým hovorom kupujúceho predávajúcemu.

2.       Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim.

3.       Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu s informáciou o akceptovaní objednávky, zaslané po predchádzajúcom prijatí objednávky zo strany kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, označené v predmete e-mailu ako "potvrdenie objednávky".

4.       V prípade zistenia vyššej ceny tovaru objednaného kupujúcim oproti cene uvedenej na internetovom obchode predávajúceho v čase uskutočnenia objednávky kupujúcim, má predávajúci povinnosť vyžiadať pred potvrdením objednávky od zákazníka súhlas so zmenou ceny. V takom prípade sa až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho, zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

5.       Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

6.       Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

7.       Kupujúci môže doručiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia Oznámenia o prijatí objednávky oznámenie, že objednávku ruší, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

8.       V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovom obchode predávajúceho spravuje okrem týchto obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

III. Práva a povinnosti predávajúceho

1.       Predávajúci je povinný:

1.1.    dodať na základe záväzne potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, cene a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

1.2.    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

1.3.    odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s odovzdaním tovaru v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody na použitie v slovenskom jazyku, daňový doklad).

2.       Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.       Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

4.       Kupujúci je povinný:

4.1.    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;

4.2.    zaplatiť predávajúcemu za tovar dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;

4.3.    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho;

4.4.    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

5.       Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, cene, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

IV. Dodacie a platobné podmienky

1.    Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

2.    Predávajúci je povinný po záväznom akceptovaní objednávky kupujúceho, objednávku splniť a objednaný tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje, ak nie je dohodnuté inak.

3.    Kupujúci je informovaný o podaní objednávky na prepravu do miesta dodania a o dátume dodania alebo lehote na prevzatie objednávky, prostredníctvom e-mailu.

4.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania, ktoré je uvedené v e-mailovom potvrdení o akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na prevzatie objednávky, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov, ktoré vynaložil na zabezpečenie neúspešného doručenia objednávky.  Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe, pričom právo predávajúceho na náhradu škody v zmysle predchádzajúcej vety ostáva zachované. 

5.    Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.    Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare udávané výrobcom, ktoré sú obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho, sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

7.    Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

8.    V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve, a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

9.    Kupujúci je povinný skontrolovať doručovaný tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim, je kupujúci povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom zabezpečiť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

10. Pri doručení zásielky Slovenskou poštou, predávajúci odporúča v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu doručovaného tovaru alebo poškodenia tovaru s úbytkom obsahu, zásielku neprebrať, prípadne priamo s pracovníkom dotknutej prepravnej spoločnosti alebo s pracovníkom pri priehradke danej pošty spísať na mieste zápis o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu tovaru alebo poškodenia s úbytkom obsahu, žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete TU. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty kupujúci môže informovať predávajúceho na e-mail info@okuliare.org.

11. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnej kontrole tovaru a jeho obalu podľa bodu 9. Tohto článku obchodných podmienok objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru už nie je možné uznať.

12. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky tovaru vrátane návodu na použitie a obsluhu tovaru v slovenskom alebo českom jazyku, a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

13. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie týkajúce sa nekompletného obsahu balenia nebudú akceptované. 

14. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku obchodných podmienok, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle čl. IX bod 10. týchto obchodných podmienok.

15. V prípadoch, v ktorých sa poskytuje záručný list alebo v prípade, ak kupujúci o poskytnutie záruky písomnou formou požiada predávajúceho, bude kupujúcemu záručný list doručený spoločne s objednaným tovarom.

16. Pri kupujúcim zvolenej platbe vopred prevodom na účet môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby.

17. Spôsoby dodania a aktuálne ceny za dopravu nájdete TU.

 V. Kúpna cena

1.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa kupujúcim zvoleného spôsobu doručenia tovaru.

2.       Kupujúci je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov platby:

2.1. Platba vopred prevodom na účet predávajúceho;

2.2. Platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru na dobierku.

3.       Ak sa platba uskutočňuje na základe voľby kupujúceho vopred prevodom na účet, kupujúci uhradí platbu za objednaný tovar na základe faktúry doručenej kupujúcemu e-mailom, v ktorom sa bude nachádzať aj údaj o čísle účtu predávajúceho, variabilný symbol objednávky a inštrukcie k uskutočneniu platby. Po pripísaní platby na účet predávajúceho, kupujúci obdrží e-mailom potvrdenie o zaplatení. V prípade, ak platba za objednaný tovar nebude uskutočnená v prospech účtu predávajúceho najneskôr do piatich pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, predávajúci je oprávnený považovať objednávku za zrušenú a objednávku stornovať. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

4.       V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu prevodom na účet predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.       Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.       V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.         Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za objednaný tovar.

2.         Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru kupujúcim. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar v mieste dodania včas, nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prechádza momentom, v ktorom mu predávajúci umožnil nakladať s objednaným tovarom. 

VII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady tovaru, záruka, reklamácie)

1.         Reklamáciou je podanie kupujúceho adresované predávajúcemu, ktorým sa kupujúci domáha zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bezodkladne a podľa platného reklamačného poriadku.

2.         Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predajcu www.okuliare.org. Kupujúci označením príslušného poľa pred odoslaním objednávky  potvrdzuje, že sa oboznámil s úpravou reklamačného poriadku predávajúceho, a že s ním v celom rozsahu súhlasí, a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). 

3.         Reklamačný poriadok sa vzťahuje na každý tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4.         Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je z tohto dôvodu povinný vykonať kontrolu tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád tovaru existujúcich pri prevzatí tovaru len ak preukáže, že dotknuté vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5.         Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že zašle tovar na adresu W.T.A. Mapping, a.s., Brusnicová 7, 900 25 Chorvátsky Grob, poštovou prepravou alebo iným doručovateľom, a zároveň vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý doručí  predávajúcemu spoločne so zaslaným reklamovaným tovarom, alebo samostatne prostredníctvom e-mailu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie pri tovare, ktorý sa dá objektívne doručiť a doručuje sa predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)              doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu;

b)             doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

6.         Ak reklamačný formulár neobsahuje náležitosti potrebné na vybavenie reklamácie a predávajúci vie identifikovať kupujúceho, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty na doplnenie reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Ak kupujúci reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým kupujúci preukázateľne poskytne potrebné informácie predávajúcemu.

7.         Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nemá povinnosť prevziať. 

8.         Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba v konkrétnom prípade neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).  Po fyzickom prevzatí zásielky bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

9.         Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ustanovenia § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci potvrdenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.     Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11.     O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom, a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

12.     Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

13.     Kupujúci nemá právo uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

14.     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

15.     Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)    nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru,

b)    neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c)    uplynutím záručnej doby tovaru,

d)    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e)    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)     neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie, inej príslušnej dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h)    poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)     poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j)     neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k)    zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

16.     Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené bežným používaním. Kratšiu životnosť tovaru v dôsledku bežného opotrebenia tovaru nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

17.     V prípade, ak tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, kupujúci je oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru mal vedomosť o rozpore s kúpnou zmluvou alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

18.     Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)    odstránením vady reklamovaného a odovzdaním opraveného tovaru,

b)    výmenou reklamovaného tovaru alebo jeho súčasti, ak sa vada týka len súčasti tovaru,

c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)    písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)     odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

19.     Predávajúci je povinný o určení spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo inej doručovacej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

20.     Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená dlhšia záručná doba, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho v rámci záručnej doby zodpovednosť za vady predávajúcim dodaného tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva a príslušnej dokumentácie predávajúcemu, spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení tovaru.

21.     Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

22.     V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie je možné uplatniť na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne vo vzťahu k novému tovaru plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

23.     Kupujúci je oprávnený v rámci záručnej doby žiadať od predávajúceho bezplatné odstránenie vady tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadať namiesto odstránenia vady výmenu tovaru len vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

24.     Pokiaľ ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude reklamácia vybavená bezplatným odstránením vady bez zbytočného odkladu alebo výmenou vadného tovaru za bezvadný.

25.     Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, o opätovne sa vyskytujúcu totožnú vadu, alebo o väčší počet rôznych vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, kupujúci má právo na výmenu veci  alebo na odstúpenie od zmluvy.

26.     Vybavenie reklamácie sa vzťahuje výhradne chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

27.     Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, považuje výskyt viac ako troch rôznych vád súčasne.

28.     Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie zo strany predávajúceho, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu, ktorého cieľom je urovnať spor, na Slovenskú obchodnú inšpekciu, alebo prostredníctvom platformy Riešenia sporov online https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Informácie o podmienkach a postupe pri riešení sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporu sú zverejnené na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho www.okuliare.org. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, obrátiť sa v prípade sporu na príslušný súd.

VIII. Osobné údaje a ich ochrana

1.         Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, udeľuje predávajúcemu súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch predávajúceho v rozsahu uvedenom v objednávkovom formulári alebo poskytnutom akoukoľvek inou preukázateľnou formou predávajúcemu, za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu kupujúceho pre účely uzatvorenia a riadneho vykonávania kúpnej zmluvy vrátane jej zmien, ukončenia ako aj plnenia zmluvných povinností z nej vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich, pre vysporiadanie všetkých záväzkov a nárokov zmluvných strán z nej vzniknutých, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu predávajúceho a kupujúceho ako dotknutej osoby.

2.         Pre splnenie uvedeného účelu je nevyhnutné, aby sa predávajúci a kupujúci jednoznačne identifikovali tak, aby kúpna zmluva ako aj akýkoľvek iný úkon medzi nimi boli urobené vážne, určite, zrozumiteľne a adresne. Za týmto účelom je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail. Kupujúci berie na vedomie, že na plnenie kúpnej zmluvy je potrebné, aby predávajúci spracúval údaje kupujúceho v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

3.         Akékoľvek iné údaje, okrem údajov uvedených v bode 2. tohto článku, poskytuje kupujúci predávajúcemu dobrovoľne a kupujúci má právo súhlas s ich spracúvaním kedykoľvek odvolať.

4.         Pri telefonickej komunikácii zmluvných strán je kupujúci povinný identifikovať sa číslom objednávky z dôvodu zabezpečenia ochrany zmluvného vzťahu.

5.         Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s predávajúcim, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Ide najmä o subjekty poverené predávajúcim plnením zmluvných a zákonných povinností, doručovaním tovaru a korešpondencie, vymáhaním pohľadávok, a pod.

6.         Predávajúci je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov kupujúceho v rozsahu potrebnom na účely doručovania za účelom doručovania tovaru a korešpondencie kupujúcemu najmä nasledovných sprostredkovateľov:

a)    Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S

b)    Zásielkovňa s.r.o.

Sídlo: Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava
IČO: 48 136 999
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105158/B

7.         Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, aby predávajúci poskytoval údaje kupujúceho v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a email kupujúceho za účelom dobrovoľného hodnotenia predávajúcim poskytovaných tovarov a služieb zo strany kupujúceho, ktoré bude slúžiť na účely skvalitňovania služieb predávajúceho, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, ktorým je spoločnosť Naspers OCS CzechRepublic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika.

8.         Kupujúci súhlasí, aby povinnosť predávajúceho informovať kupujúceho o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.         Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). na účely uvedené v tomto článku obchodných podmienok. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý sa osobné údaje poskytujú, teda na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.     Kupujúci má v zmysle § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov právo:

10.1.         požadovať od predávajúceho:

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané;

b)    prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho;

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal predávajúci osobné údaje kupujúceho na spracúvanie, pokiaľ sa osobné údaje nezískali priamo od kupujúceho;

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania;

e)    bezodkladnú opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a bezodkladné doplnenie neúplných osobných údajov;

f)     bezodkladný výmaz osobných údajov, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak:

·           osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

·           kupujúci odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

·           kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov,

·           osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

·           je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

g)    obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

·           kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,

·           spracúvanie osobných údajov je nezákonné a kupujúci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

·           predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich kupujúci na uplatnenie právneho nároku, alebo

·           kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi kupujúceho.

 

10.2.         získať osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu kupujúceho so spracúvaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti kupujúceho v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

10.3.    namietať v zmysle § 27 ods. 1. zákona o ochrane osobných údajov spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie kupujúceho, vykonávané podľa § 13 písm. f) v prípade, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva kupujúceho vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, vrátane profilovania. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami kupujúceho, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

10.4.    namietať v zmysle § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov spracúvanie osobných údajov, ktoré sa kupujúceho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, predávajúci ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

10.5.         aby sa v zmysle § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na kupujúceho nevzťahovalo rozhodnutie predávajúceho, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa kupujúceho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú. Kupujúcemu neprináleží toto právo, ak predmetné rozhodnutie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim; predmetné rozhodnutie bolo vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo bolo založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 

10.6.         pri podozrení, že sa kupujúceho osobné údaje neoprávnene spracúvajú alebo, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

11.       Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

12.       Predávajúci je povinný poskytovať kupujúcemu súčinnosť pri uplatňovaní jeho práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a poskytovať kupujúcemu na jeho žiadosť informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, pričom informácie poskytuje v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Uvedené informácie a oznámenia predávajúci poskytuje na žiadosť kupujúceho bezodplatne, pokiaľ nejde o žiadosť kupujúceho zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú.

13.       Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže predávajúci v odôvodnených prípadoch predĺžiť, a to aj opakovane, o čom kupujúceho informuje.

14.       Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť kupujúcemu porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva kupujúceho.

15.       Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva kupujúceho, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

16.       Kupujúci udeľuje pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nasledovné súhlasy a vyhlásenia:

a)       Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom na plnenie kúpnej zmluvy, špecifikovanom v bode 2. tohto článku, za účelom plnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

b)      Kupujúci potvrdzuje, že predávajúci ho informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach kupujúceho ako dotknutej osoby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov kupujúceho vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na internetovej stránke predávajúceho www.okuliare.org.

17.       Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej komunikácie dobrovoľným označením príslušného poľa pri objednávke tovaru v nasledovnom rozsahu:

a)       so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch predávajúceho na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých predávajúci nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu kupujúceho, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám;

b)      aby mu predávajúci alebo tretia strana, ktorej predávajúci poskytol a/alebo sprístupnil jeho osobné údaje, zasielali nevyžiadané reklamné a obchodné ponuky alebo iné marketingové správy, pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách predávajúceho alebo tretích osôb, alebo ho vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

18.       Kupujúci, ktorý sa zúčastňuje vernostných programov predávajúceho, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške do vernostných programov v rozsahu uvedenom v prihláške do vernostného programu, na účely vedenia vernostného programu.

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.         Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení primeraného úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. 

2.         Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a vyskúšať tovar v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za vyskúšanie tovaru sa nepovažuje situácia, ak kupujúci začne používať tovar na účel, na ktorý je určený. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

3.         Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo:

a)       okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene;

b)    okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;

c)     okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

3.       Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci si včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4.       Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na doručovaciu adresu predávajúceho W.T.A. Mapping, a.s., Brusnicová 7, 90025 Chorvátsky Grob.

5.       Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov a dátum.

6.       Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale, na doručovaciu adresu W.T.A. Mapping, a.s., Brusnicová 7, 90025 Chorvátsky Grob. Tovar zaslaný kupujúcim na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča tovar zasielaný späť poistiť. Po fyzickom prebratí zásielky predávajúci informuje kupujúceho.

7.       Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

8.       Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

9.       Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.   Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

11.   Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10. tohto článku obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 6. týchto obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

12.   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 2. týchto obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

13.   Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. 

14.   V prípade, že kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 2. – 6. Tohto článku obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy sa bude považovať za neúčinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10. tohto článku obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

15.   Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

16.   Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný k nahliadnutiu platný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho.

X. Recenzie pri výrobkoch

Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným tovarom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú meno predávajúceho.

XI. Darčekové poukážky

1.         Darčekové poukážky vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, náklady na dopravu tobvaru a iné prípadné poplatky.

2.         Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka predstavuje zľavu z celkovej ceny objednaného tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho vrátane DPH. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné využiť v celkovej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru pri využití darčekovej poukážky je potrebné uhradiť spôsobom v zmysle príslušných ustanovení článku IV. týchto obchodných podmienok.

3.         Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky (zaslaním darčekovej poukážky na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim). 

XII. Záverečné ustanovenia

1.         Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné ustanovenia ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

2.         Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

3.         Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, a to pri dodržaní povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Platnosť týchto všeobecných obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových všeobecných obchodných podmienok vydaných predávajúcim podľa predošlej vety, ktoré nahradia tieto všeobecné obchodné podmienky. Predávajúci upovedomí kupujúceho o nových, resp. zmenených všeobecných obchodných podmienkach prostredníctvom ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, resp. iným vhodným spôsobom.

4.         Kupujúci sa stáva viazaným týmito všeobecnými obchodnými podmienkami momentom odoslania objednávky tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.         Kupujúci potvrdením objednávky vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.